19 listopada 2021, 17:16|Raporty okresowe|

Raport kwartalny Q 1/2021

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. EUR
1 kwartał_y_ narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 1 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 22 23
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 20 18
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 20 18
IV. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej -23 15
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 0 0
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 0 0
VII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 12 21
VIII. Aktywa razem* 2 631 2 629
IX. Zobowiązania krótkoterminowe* 48 49
X. Kapitał zakładowy* 900 900
XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ 9 000 000 9 000 000
XII. Wartość księgowa na jedną akcję _ EURO_ 0,29 0,28

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu