Wybrane dane finansowe Rok
01.07.2020r.
30.06.2021r.
w tys. EUR
Rok
01.01.2020r.
30.06.2020r.
w tys. EUR
Przychody z odsetek 89 207
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 71 225
Zysk (strata) 66 190
Zysk (strata) netto 66 190
Przepływy środków pieniężnych netto
z działalności operacyjnej
30 -58
Przepływy środków pieniężnych netto
z działalności inwestycyjnej
0 58
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich
ekwiwalentów
30 0
Aktywa razem 2 629 2 573
Zobowiązania krótkoterminowe 49 49
Kapitał własny 2 580 2 524
Kapitał zakładowy 900 3 240
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w
szt.)
9 000 000 9 000 000
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej
przypadający na jedną akcję ( EURO)
0,00 0,03
Zysk (strata) przypadający na jedną akcję
(EURO)
0,00 0,03
Wartość księgowa na jedną akcję (EURO) 0,29 0,28