12 lutego 2021, 17:24|Raporty okresowe|

Raport półroczny P 2020

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. EURO
Sześć miesięcy zakończone

31 grudnia 2020 r.

Sześć miesięcy zakończone

30 czerwca 2019 r.

Przychody ze sprzedaży produktów,
towarów i materiałów
45 50
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 35 -15
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 35 -13
Przepływy środków pieniężnych netto
z działalności operacyjnej
15 10
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich
ekwiwalentów
21 16
Aktywa razem* 2587 2573
Zobowiązania krótkoterminowe* 45 49
Kapitał zakładowy* 8100 3240
Średnia ważona rozwodniona liczba
akcji (w szt.)
9000000 9000000
Wartość księgowa na jedną akcję
( EURO)
0,28 0,28

*Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej stan na dzień 30.06.2020r.

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu