2 listopada 2020, 17:13|Raporty okresowe|

Raport roczny R

(za okres od 01.01.2019 do 30.06.2020)

WYBRANE DANE FINANSOWE:

ROK
01.01.2019
30.06.2020
EUR tys.
ROK
01.01.2018-
31.12.2018
EUR tys.
Przychody ze sprzedaży produktów,
towarów i materiałów z działalności
kontynuowanej
207 181
Zysk (strata) z działalności operacyjnej z
działalności kontynuowanej
-58 34
Zysk (strata) przed opodatkowaniem z
działalności kontynuowanej
190 8
Zysk (strata) netto 190 8
Przepływy środków pieniężnych netto
z działalności operacyjnej
-58 -132
Przepływy środków pieniężnych netto
z działalności inwestycyjnej
58 0
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich
ekwiwalentów
0 -132
Aktywa razem 2573 2496
Zobowiązania krótkoterminowe 49 95
Kapitał własny 2524 2401
Kapitał zakładowy 3240 3240
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w
szt.)
9000000 9000000
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej
przypadający na jedną akcję (w zł / EURO)
0,03 0,00
Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w
zł / EURO)
0,03 0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /
EURO)
0,28 0,27

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu