26 lutego 2018, 17:18|Raporty bieżące|

Raport bieżący nr 8/2018

Zarząd INVESTMENT FRIENDS SE _Emitent_ z siedzibą w Płocku, niniejszym informuje o dokonaniu w dniu 26.02.2018r. rejestracji połączenia Emitenta uprzednio działającego jako spółka akcyjna prawa polskiego pod firmą INVESTMENT FRIENDS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy pod numerem KRS 0000143579, NIP 8291635137, REGON 730353650, ze spółką INVESTMENT FRIENDS1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie adres: Poděbradova 2738/16, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Republika Czeska wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Ostrawie, sekcja B pod numerem 10979, numer identyfikacyjny 06502873. _Dalej: Spółka Przejmowana_. Spółka przejmująca INVESTMENT FRIENDS S.A. _obecnie INVESTMENT FRIENDS SE_ działa w branży pozostałe pośrednictwo pieniężne, natomiast INVESTMENT FRIENDS 1 Polska Akciová společnost działa w branży produkcja, handel i usługi inne zgodnie z przedmiotem działalności ujawnionym we właściwym rejestrze, przy czym INVESTMENT FRIENDS 1 Polska Akciová společnost jest podmiotem celowym, który zarejestrowany został w dniu 09 października 2017r.
W wyniku rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie połączenia Emitent przyjął formę prawną Spółki Europejskiej oraz aktualnie działa pod firmą INVESTMENT FRIENDS SE z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy pod numerem KRS 0000720290. Na dzień podania niniejszego raportu do wiadomości publicznej Sąd nie ujawnił w odpisie KRS numerów NIP oraz REGON, informację o tych danych Emitent poda niezwłocznie po ich uzupełnieniu przez Sąd odrębnym raportem bieżącym.
Połączenie nastąpiło na warunkach określonych w Planie Połączenia z dnia 30.11.2017r. udostępnionym bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek odpowiednio pod adresami INVESTMENT FRIENDS S.A. – https://www.ifsa.pl/ oraz INVESTMENT FRIENDS1 Polska Akciová společnost – http://www.ifsase.eu/ a także raportem bieżącym INVESTMENT FRIENDS S.A. ESPI nr 69/ 2017 w dniu 30.11.2017r.
Połączenie nastąpiło w drodze przejęcia przez INVESTMENT FRIENDS S.A. spółki INVESTMENT FRIENDS 1 Polska Akciová společnost, zgodnie z postanowieniami artykułu 2 ust. 1 w związku z artykułem 17 ust. 2 lit a_ oraz 18 Rozporządzenia Rady _WE_ nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej _SE_ z dnia 8 października 2001 r. _Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1__Dalej: Rozporządzenie SE_.
Połączenie zostało zaakceptowane przez Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 3 stycznia 2018r. uchwałą nr 9, podaną do publicznej wiadomości raportem bieżącym ESPI nr 2/2018 w dniu 3 stycznia 2018r.
Zarząd Emitenta informuje, że aktualnie kapitał zakładowy Spółki wyrażony został w walucie EURO i wynosi: 3 240 000,00 EURO _słownie: trzy miliony dwieście czterdzieści tysięcy EURO 00/100_ oraz dzieli się na 9.000.000 _dziewięć milionów_ akcji o wartości nominalnej 0,36 EURO _słownie: trzydzieści sześć euro centów_ to jest na 5384750 akcje na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,36 EURO _słownie: trzydzieści sześć euro centów_ oraz 3615250 akcje na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,36 EURO _słownie: trzydzieści sześć euro centów_.
Emitent informuje, że wraz z rejestracją połączenia zarejestrowane zostały zmiany Statutu Spółki wynikające z uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 stycznia 2018r. w związku z czym Emitent w załączeniu do niniejszego raportu podaje pełną treść aktualnego Statutu Spółki.
Emitent wyjaśnia również, że w związku z przyjęciem formy prawnej Spółki Europejskiej nie doszło do zmian w składzie organów Emitenta, nie doszło do zmian w zakresie praw przysługujących akcjonariuszom z posiadanych akcji Spółki z wyjątkiem zmiany wartości nominalnej akcji _wyrażenie w EURO_ a Spółka kontynuuje swój byt prawny oraz działalność w formie Spółki Europejskiej.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu