30 stycznia 2024, 10:48|Raporty bieżące|

Raport bieżący nr 3/2024

Zarząd Spółki Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 30.01.2024 roku właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Investment Friends SE wynikającego z uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 11.01.2024 roku.
W związku z powyższym aktualne brzmienie punktu 2.1 oraz 2.4 Statutu Spółki jest następujące:
” 2.1. Minimalna wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 6 885 000 _sześć milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy_ euro, a maksymalna wysokość kapitału zakładowego wynosi 27 540 000 _dwadzieścia siedem milionów pięćset czterdzieści tysięcy_ euro. ” ”
2.4 Minimalna liczba akcji Spółki bez imiennych wartość akcji wynosi 68 850 000 _sześćdziesiąt osiem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy_ akcji, a maksymalna liczba akcji Spółki bez wartości nominalnej wynosi 275 400 000 _dwieście siedemdziesiąt pięć milionów czterysta tysięcy_ akcji.”
Obecnie kapitał zakładowy Spółki Investment Friends SE wynosi 6 885 000 EUR oraz dzieli się na 68 850 000 akcji bez wartości nominalnej o wartości księgowej 0,10 EUR każda akcja.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje aktualne brzmienie Statutu Spółki w polskiej, estońskiej oraz angielskiej wersji językowej.

The Management Board of Investment Friends SE with its registered office in Tallinn informs that on 31.01.2024 the Commercial Companies Register _Ariregister_ competent for Estonia’s law registered an increase in the share capital of Investment Friends SE resulting from the resolutions adopted at the Ordinary General Meeting of Shareholders on 11/01/2024 .
In connection with the above, the current wording of point 2.1 and 2.4 of the Company’s Articles of Association is as follows:
” 2.1.The minimum amount of share capital of the Company is 6 885 000 _six million eight hundred eighty-five thousand_ euros and the maximum amount of share capital is 27 540 000 _twentyseven million five hundred forty thousand_ euros.” ”
2.4 The minimum number of the shares of the Company without nominal value is 68 850 000 _sixty-eight million eight hundred fifty thousand_ shares and the maximum number of the shares of the Company without nominal value is 275 400 000 _two hundred seventy-five million four hundred thousand_ shares.”

Currently, the share capital of Investment Friends SE amounts to EUR 6 885 000 and is divided into 68 850 000 stare without par value with a book value of EUR 0,10 each.
Attached to this report, the Issuer provides the current wording of the Articles of Association in the Polish, Estonian and English.

Załączniki:

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Członek Zarządu