11 stycznia 2024, 17:42|Raporty bieżące|

Raport bieżący nr 2/2024

W związku z przegłosowaną emisją bonusową akcji _ang. bonus issue_ o której mowa w Uchwale nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Investment Friends SE z dnia 11 stycznia 2024 roku Zarząd Spółki Investment Friends SE w nawiązaniu do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r w sprawie prospektu emisyjnego, który ma być opublikowany, w przypadku oferty publicznej papierów wartościowych lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylająca dyrektywę 2003/71 WE Spółka udostępnia w załączniku Dokument Informacyjny o którym mowa w art. 1 pkt 5 ust. g_ ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY _UE_ 2017/1129.

In connection with the voted bonus issue referred to in Resolution No.3 of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Investment Friends SE of 11 January 2024, the Management Board of Investment Friends SE in relation to the Regulation of the European Parliament and the Council _ EU_ 2017/1129 of 14 June 2017 on the prospectus to be published, in the case of a public offering of securities or admission to trading on a regulated market and repealing Directive 2003/71 EC, the Company provides the Information Document referred to in art. 1 point 5 sec. g_ REGULATION _EU_ 2017/1129 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL.

Załączniki:

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Członek Zarządu