11 stycznia 2024, 17:27|Raporty bieżące|

Raport bieżący nr 1/2024

Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 1876.

Zarząd Investment Friends SE _”Spółka”, “Emitent”_ przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 11.01.2024 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie _”ZWZ”_.

Zgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych wydziału rejestrowego Sądu Rejonowego w Tartu z dnia 11 stycznia 2024 roku oraz zgodnie ze Statutem INVESTMENT FRIENDS SE _zwanej dalej “Spółką”_, Spółka została zgłoszona do rejestracji wydział Sądu Okręgowego w Tartu w dniu 30.11.2018 r. pod kodem rejestru 14617862, Tallinn, okręg Harju, dystrykt Kesklinna, Tornimäe str. 5, 10145, Estonia z kapitałem zakładowym wynoszącym 405 000 euro, który dzieli się na 4 050 000 akcji bez wartości nominalnej.
Krąg akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu został ustalony na godzinę 23:59 dnia 4 stycznia 2024 r. _dzień ustalenia listy_. Według księgi akcyjnej Spółki na godzinę 23:59 z dnia 4 stycznia 2024 roku, prowadzonej przez NASDAQ CSD SE _kod rejestru łotewskiego 40003242879_, posiadaczem ok. 36,20 % akcji Spółki jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. _kod rejestru PL-0000081582, zwany dalej “KDPW”_, który posiada 1 466 000 akcji bez wartości nominalnej w imieniu i na rzecz faktycznych akcjonariuszy Spółki oraz 63,80 % akcji posiada Patro Invest OÜ na swoim koncie kod rejestru estońskiego 14381342_ co odpowiada 2 584 000 akcji bez wartości nominalnej.
Z tego z tego wynika, że 2 584 000 _tj.63,80_ wszystkich głosów reprezentowanych przez akcje było należycie reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.
Odbycie walnego zgromadzenia Spółki podlega przepisowi § 296 Kodeksu handlowego, który stanowi, że w przypadku naruszenia wymogów prawa lub umowy spółki dotyczących zwołania walnego zgromadzenia, walne zgromadzenie nie ma prawa podejmuje uchwały, chyba że wszyscy akcjonariusze uczestniczą lub wszyscy akcjonariusze są reprezentowani na walnym zgromadzeniu. Uchwały podjęte na takim zgromadzeniu są nieważne, chyba że akcjonariusze, w stosunku do których naruszono tryb zwołania zgromadzenia, zatwierdzą uchwały.
W związku z powyższym posiedzenie ma kworum.
W załączeniu Protokół Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

The Management Board of Investment Friends SE _”Company”, “Issuer”_ encloses the content of resolutions adopted on January 11, 2024 by the Ordinary General Meeting _”AGM”_.

Pursuant to the printout from the central database of the registration department of the Tartu County Court dated 4 January 2024 and in accordance with the Statute of INVESTMENT FRIENDS SE _hereinafter referred to as the “Company”_, the Company was filed with the registration department of the Tartu County Court on 30.11.2018 under the registry code 14617862, Tallinn, Harju county, Kesklinna district, Tornimäe str 5, 10145, Estonia with the share capital of 405 000 euros, which is divided into 4 050 000 non par value shares.

The circle of shareholders entitled to participate at the general meeting has been established as at 23:59 of 4 January 2024 _the date of fixing the list_. According to the share ledger of the Company as at 23:59 of 4 January 2024, which is kept by NASDAQ CSD SE _Latvian registry code 40003242879_, the holder of ca 36,20% of the shares of the Company is the Polish register of securities _Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. _Polish registry code PL- 0000081582, hereinafter the “KDPW”_, which holds 1 466 000 non par value shares/votes on its nominee account for and on behalf of the actual shareholders of the Company and the holder of ca 63,80% of the shares of the Company is Patro Invest OÜ _Estonian registry code 14381342_, which holds 2 584 000 non par value shares/votes on its account.
This list and the previous section show that 2 584 000 _i.e. 63,80 %_ of all the votes represented by the shares were duly represented at the general meeting.
The holding of the general meeting of the Company is subject to § 296 of the Commercial Code, which stipulates that if the requirements of law or of the articles of association for calling a general meeting are violated, the general meeting shall not have the right to adopt resolutions except if all the shareholders participate in or all the shareholders are represented at the general meeting. Resolutions made at such meeting are void unless the shareholders, with respect to whom the procedure for calling the meeting was violated approve of the resolutions.

Therefore, the meeting has a quorum.

Attached are the Minutes of the General Meeting of Shareholders.

Załączniki:

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Członek Zarządu