21 czerwca 2023, 17:55|Raporty bieżące|

Raport bieżący nr 3/2023

Zgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych wydziału rejestrowego Sądu Okręgowego w Tartu z dnia 21 czerwca 2023 r. oraz zgodnie ze Statutem INVESTMENT FRIENDS SE _dalej “Spółka”_, Spółka jest przedsiębiorcą, która została zarejestrowana przez Sąd Okręgowy w Tartu w dniu 30 listopada 2018 r. pod numerem rejestracyjnym 14617862, siedziba Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia, z kapitałem zakładowym w wysokości 405 000,00 euro, który dzieli się na 4 050 000 akcji bez wartości nominalnej.

Akcjonariusze uprawnieni do udziału w walnym zgromadzeniu zostali ustaleni na godz 23:59 w dniu 14 czerwca 2023 r. Według księgi akcyjnej Spółki z godz. 23:59 z dnia 14 czerwca 2023 roku. r. prowadzonej przez NASDAQ CSD SE _łotewski kod rejestru 40003242879_, posiadaczem 2 540 000 akcji Spółki jest to Patro Invest OÜ _estoński kod rejestracyjny 14381342_, który posiada na swoim koncie 2 540 000 akcji/głosów bez wartości nominalnej.

Do odbycia walnego zgromadzenia Spółki stosuje się § 296 Kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że w przypadku naruszenia wymogów prawa lub statutu dotyczących zwołania walnego zgromadzenia walnemu zgromadzeniu nie przysługuje prawo do zwołania walnego zgromadzenia, nie ma prawa podejmować uchwał, chyba że wszyscy akcjonariusze uczestniczą w walnym zgromadzeniu lub wszyscy akcjonariusze są reprezentowani. Uchwały podjęte na tym zgromadzeniu są nieważne, chyba że akcjonariusze, w stosunku do których został naruszony tryb zwołania zgromadzenia, wyrażą zgodę na uchwały. Dlatego zebranie miało kworum.

W załączeniu Protokół Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Pursuant to the printout from the central database of the registration department of the Tartu County Court dated 21 June 2023, and in accordance with the Statute of INVESTMENT FRIENDS SE _hereinafter referred to as the “Company”_, the Company was filed with the registration department of the Tartu County Court on 30.11.2018 under the registry code 14617862, Tallinn, Harju county, Kesklinna district, Tornimäe str 5, 10145, Estonia with the share capital of 405 000 euros, which is divided into 4 050 000 non par value shares.

The circle of shareholders entitled to participate at the general meeting has been established as at 14 June 2023 _the date of fixing the list_. According to the share ledger of the Company as at 14 June 2023, which is kept by NASDAQ CSD SE _Latvian registry code 40003242879_, the owner of 2 540 000 of the Company’s shares, it is Patro Invest OÜ _Estonian registration code 14381342_, which holds in its account 2 540 000 shares/votes without par value.The holding of the general meeting of the Company is subject to § 296 of the Commercial Code, which stipulates that if the requirements of law or of the articles of association for calling a general meeting are violated, the general meeting shall not have the right to adopt resolutions except if all the shareholders participate in or all the shareholders are represented at the general meeting. Resolutions made at such meeting are void unless the shareholders, with respect to whom the procedure for calling the meeting was violated approve of the resolutions. Therefore, the meeting has a quorum.

Attached are the Minutes of the General Meeting of Shareholders.

Załączniki:

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Członek Zarządu