1 grudnia 2022, 17:38|Raporty bieżące|

Raport bieżący nr 14/2022

Zarząd Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie _Spółka , Emitent_ informuje, że w dniu 1 grudnia 2022 r. wystąpiły przesłanki o których mowa § 361. punkt 1 oraz punkt 2 estońskiego Kodeksu Handlowego umożliwiające wypłatę należności na rzecz Akcjonariuszy w związku z obniżeniem kapitału zakładowego jeżeli jest to przewidziane w uchwale o obniżeniu kapitału zakładowego. Płatności takie mogą być dokonywane nie wcześniej niż trzy miesiące po wpisaniu obniżenia kapitału zakładowego do rejestru.
Zarząd informował raportem bieżącym nr 12/2022 z dnia 30.08.2022 roku, iż właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał w dniu 29.08.2022 roku rejestracji zmian Statutu Spółki, stosownie do Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25.08.2022 roku. Kapitał zakładowy Investment Friends SE wynosi 405 000 euro. Aktualna liczba akcji wyemitowanych przez Emitenta to 4 050 000 sztuk.
Zgodnie z podjętą uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19.04 2022 r. Akcjonariusz spółki Investment Friends SE tj. spółka Patro Invest OÜ powinna otrzymać tytułem rekompensaty 2,80 euro za każdą umorzoną akcję _serii A w ilości 200 000 oraz serii B 250 000_ tj. łączną kwotę 1 260 000 euro.
W związku z powyższym Emitent zawarł w dniu 01.12.2022 roku Porozumienie Kompensacyjne z Akcjonariuszem, rozliczając należność Invetment Friends SE od Patro Invest OÜ wynikające z umowy pożyczki z dnia 12.07.2022 w kwocie głównej 1 250 000,00 euro plus odsetki 10 000,00 euro kwotą zobowiązania wynikającą z uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19.04.2022 r w wysokości 1 260 000,00 euro.
Tym samym, strony zgodnie uznały, iż zobowiązanie spółki Investment Friends SE, wynikające z uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19.04.2022 r., wobec Akcjonariusza Patro Invest OÜ po podpisaniu Porozumienia Kompensacyjnego za wypełnione.

The Management Board of Investment Friends SE with its registered office in Tallinn _Company, Issuer_ informs that on 1/12/2022, the conditions referred to in § 361 point 1 and point 2 of the Estonian Commercial Code occurred, enabling the payment of amounts due to the Shareholders in connection with the reduction of the share capital if it is provided for in the resolution on the reduction of the share capital. Such payments may be made not earlier than three months after the reduction of the share capital has been entered in the register.
The Management Board informed in current report No. 12/2022 of 30/08/2022 that the register of commercial companies _Ariregister_ competent for Estonian law registered changes to the Company’s Articles of Association on 29/08/2022, in accordance with Resolution No. 1 of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of 25/08/2022. The share capital of Investment Friends SE amounts to EUR 405 000. The current number of shares issued by the Issuer is 4 050 000.
Pursuant to Resolution No. 3 of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of 19/04/2022, the shareholder of Investment Friends SE, i.e. Patro Invest OÜ, should receive EUR 2,80 as compensation for each redeemed share _series A in the amount of 200 000 and series B 250 000_, i.e. a total amount of EUR 1 260 000.
In connection with the above, on 1/12/2022, the Issuer concluded a Compensation Agreement with the Shareholder, settling the receivables of Invetment Friends SE from Patro Invest OÜ under the loan agreement of 12/07/2022 in the principal amount of EUR 1 250 000 plus interest of EUR 10 000 with the amount of the liability resulting from Resolution No. 3 of the Extraordinary General Meeting of 19/04/2022 in the amount of EUR 1 260 000.
Thus, the parties agreed that the obligation of Investment Friends SE, resulting from Resolution No. 3 of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of 19/04/2022 towards the Shareholder Patro Invest OÜ after signing the Compensation Agreement is fulfilled.

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu