30 sierpnia 2022, 17:32|Raporty bieżące|

Raport bieżący nr 12/2022

Zarząd spółki Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał w dniu 29.08.2022 roku rejestracji zmian Statutu Spółki, stosownie do Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25.08.2022 roku.
W związku z niniejszym aktualne brzmienie punktu 2.1 oraz punktu 2.4 Statutu Spółki jest następujące:
2.1. Minimalna wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 400 000 _czterysta tysięcy_ euro, a
maksymalna wysokość kapitału zakładowego wynosi 1 600 000 _jeden milion sześćset tysięcy_ euro.”
“2.4 Minimalna liczba akcji Spółki bez wartości nominalnej wynosi 4 000 000 _cztery miliony_ akcji, a
maksymalna liczba akcji Spółki bez wartości nominalnej wynosi 16 000 000 _szesnaście milionów_
akcji.
“Kapitał zakładowy Investment Friends SE wynosi 405 000 euro.
Aktualna liczba akcji wyemitowanych przez Emitenta to 4 050 000 .
W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje aktualne brzmienie Statutu Spółki w polskiej, angielskiej oraz estońskiej wersji językowej.

The Management Board of INVESTMENT FRIENDS SE with its registered office in Tallinn informs that the Commercial Companies Register _Ariregister_ appropriate for Estonian law registered on August 29, 2022, the amendments to the Articles of Association of the Company resulting from the resolutions adopted at the Extraordinary General Meeting of Shareholders on 25/08/2022.
As a result of this, the current wording of point 2.1 and point 2.4 of the Company’s Articles of Association is as follows:
2.1. The minimum amount of share capital of the Company is 400 000 _four hundred thousand_ euros and the maximum amount of share capital is 1 600 000 _one million six hundred thousand_ euros.”
“2.4 The minimum number of the shares of the Company without nominal value is 4 000 000 _four million_ shares and the maximum number of the shares of the Company without nominal value is 16 000 000 _sixteen million_ shares.”
Share capital Investment Friends SE is 405 000 EUR
The current number of shares issued by the Issuer is 4 050 000.
The Issuer attached to this report the current wording of the Articles of Association in the Polish, English and Estonian language versions.

Załączniki:

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu