27 maja 2022, 17:05|Raporty bieżące|

Raport bieżący nr 8/2022

Zarząd Spółki Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 27.05.2022 roku właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 19.04.2022 roku.
W związku z powyższym aktualne brzmienie punktu 2.4 Statutu Spółki jest następujące:
2.4. Najmniejsza liczba akcji spółki bez wartości nominalnej to 4 000 000 _cztery miliony_, największa liczba akcji spółki to 16 000 000 _szesnaście milionów_.
Aktualna liczba akcji wyemitowanych przez Emitenta to 4 500 000.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje aktualne brzmienie Statutu Spółki w polskiej, angielskiej oraz estońskiej wersji językowej.

The Management Board of Investment SE with its registered office in Tallinn informs that on 27/05/2022, the Commercial Companies Register _Ariregister_, competent for Estonian law, registered the amendments to the Company’s Articles of Association resulting from the resolutions adopted at the Extraordinary General Meeting of Shareholders on 19/04/2022.

In connection with the above, the current wording of point 2.4 of the Company’s Articles of Association is as follows:
2.4. The minimum number of the shares of the Company without nominal value is 4 000 000 _four million_ shares and the maximum number of the shares of the Company without nominal value is 16 000 000 _sixteen million_ shares.

The current number of shares issued by the Issuer is 4 500 000.

Attached to this report, the Issuer provides the current wording of the Articles of Association in the Polish, English and Estonian language versions.

Załączniki:

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu