22 lutego 2022, 17:15|Raporty okresowe|

Raport półroczny P 2021

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. EURO
Sześć miesięcy
zakończone
31 grudnia
Sześć miesięcy
zakończone
31 grudnia
2021 2020
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i
materiałów
45 45
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 39 35
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 39 35
Przepływy środków pieniężnych netto
z działalności operacyjnej
-31 15
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich
ekwiwalentów
5 21
Aktywa razem* 2649 2629
Zobowiązania krótkoterminowe* 43 49
Kapitał zakładowy* 8100 900
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w
szt.)
81000000 9000000
Wartość księgowa na jedną akcję ( EURO) 0,03 0,28

*Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej stan na dzień 30.06.2021r.

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu