15 grudnia 2021, 17:18|Raporty bieżące|

Raport bieżący nr 15/2021

Zarząd Spółki INVESTMENT FRIENDS SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 15.12.2021 roku właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 3.12.2021 roku.
W związku z niniejszym aktualne brzmienie punktów 2.1 oraz 2.4, Statutu Spółki jest następujące:
2.1. Minimalny kapitał zakładowy spółki to 6 000 000 _sześć milionów_ euro, a maksymalny kapitał
zakładowy to 24 000 000 _dwadzieścia cztery_ euro.
2.4. Najmniejsza liczba akcji spółki bez wartości nominalnej to 60 000 000 _sześćdziesiąt milionów_,
największa liczba akcji spółki to 240 000 000 _dwieście czterdzieści milionów_.
W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje aktualne brzmienie Statutu Spółki w polskiej oraz angielskiej wersji językowej.
Obecnie kapitał zakładowy Spółki INVESTMENT FRIENDS SE wynosi 8 100 000,00 EUR oraz dzieli się na 81 000 000. akcji bez wartości nominalnej o wartości księgowej w wysokości 0,10 EUR na 1 akcję.

The Management Board of INVESTMENT FRIENDS SE with its registered office in Tallinn informs that on December 15, 2021, the Commercial Companies Register _Ariregister_, competent for Estonia’s law, registered the amendments to the Articles of Association of the Company resulting from resolutions adopted at the Ordinary General Meeting of Shareholders on December 3 2021.

In connection with this, the current wording of points 2.1 and 2.4 of the Company’s Articles of Association is as follows:
2.1. The minimum amount of share capital of the Company is 6 000 000 _six million_ euros and the
maximum amount of share capital is 24 000 000 _twenty four million_ euros.
2.4. The minimum number of the shares of the Company without nominal value is 60 000 000 _sixty million_ shares and the maximum number of the shares of the Company without nominal value is 240 000 000 _twohundred and forty million_ shares.

Attached to this report, the Issuer provides the current wording of the Articles of Association in the Polish and English language versions.

Currently, the share capital of INVESTMENT FRIENDS SE amounts to EUR 8 100 000,00 and is divided into 81 000 000 shares without a nominal value with a book value of EUR 0,10 per share.

Załączniki:

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu