29 kwietnia 2021, 17:46|Raporty okresowe|

Raport kwartalny Q 3/2020

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. EUR
3 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2021-03-31 3 kwartał_y_ narastająco / okres od 2019-07-01 do 2020-03-31
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 67 122
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 53 425
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 53 121
IV. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej -5 -7
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 0 0
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 0 0
VII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1 6
VIII. Aktywa razem* 2 592 2 573
IX. Zobowiązania krótkoterminowe* 48 49
X. Kapitał zakładowy* 8 100 3 240
XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ 9 000 000 9 000 000
XII. Wartość księgowa na jedną akcję _ EURO_ 0,28 0,28

* Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej stan na dzień 30.06.2020 r.

Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu