4 grudnia 2020, 16:02|Raporty bieżące|

Raport bieżący nr 27/2020

Zgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych Sądu Okręgowego w Tartu z dnia 4 grudnia 2020 r. oraz zgodnie ze Statutem Spółki Investment Friends SE _zwaną dalej “Spółką”_, Spółka została zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Tartu w dniu 30.11.2018 pod kodem rejestru 14617862, Tallinn, Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia z kapitałem zakładowym 3 240 000 euro, który jest podzielony na 9 000 000 akcji bez wartości nominalnej z czego 7.107.299 akcji serii A oraz 1.892.701 akcji serii B.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu została ustalona o godz. 23:59 dn. 27.11.2020 _data ustalenia listy_. Zgodnie z księgą akcji Spółki z godz. 23:59 na dzień .2020, prowadzoną przez NASDAQ CSD SE _łotewski kod rejestrowy 40003242879_, Spółka ma 2 Akcjonariuszy
1. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych _Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA _kod PL-0000081582, dalej “KDPW”__, który posiada 7 107 299 akcje / głosy bez wartości nominalnej na rachunku imiennym w imieniu i na rzecz faktycznych akcjonariuszy Spółka.

2. Patro Invest OÜ, estoński kod rejestru 14381342, który posiada 1 892 701 akcje / głosy bez wartości nominalnej.
Z listy akcjonariuszy uprawionych do udziału w WZA Spółki oraz powyższego akapitu wynika, że 5 5125 651głosów, czyli około 61,252% było należycie reprezentowanych podczas walnego zgromadezenia.

Zgodnie z pkt. 4.5 Statutu Spółki walne zgromadzenie ma kworum, jeżeli na walnym zgromadzeniu reprezentowana jest więcej niż połowa głosów, chyba że obowiązujące akty prawne przewidują wymóg wyższego kworum. Ponieważ walne zgromadzenie było nowym walnym zgromadzeniem w rozumieniu § 297 ust. 2 estońskiego Kodeksu handlowego oraz pkt. 4.5.1 Statutu Spółki, które zostało zwołane bez zmiany porządku obrad walnego zgromadzenia z dnia 4.12.2020 r. _które nie miało kworum zgodnie z punktem 4.5 Statutu Spółki_, w związku z tym walne zgromadzenie z dnia 4.12.2020 roku jest właściwe do podejmowania uchwał bez względu na liczbę głosów reprezentowanych na zgromadzeniu.
Zwołanie walnego zgromadzenia Spółki podlega przepisom § 296 estońskiego Kodeksu handlowego, który stanowi, że w przypadku naruszenia wymogów prawa lub umowy spółki dotyczących zwołania walnego zgromadzenia, walne zgromadzenie nie ma prawa do podejmowania uchwał, chyba, że wszyscy akcjonariusze uczestniczą lub wszyscy akcjonariusze są reprezentowani na walnym zgromadzeniu. Uchwały podjęte na takim zgromadzeniu są nieważne, chyba że akcjonariusze, wobec których naruszono procedurę zwołania zgromadzenia, zatwierdzą uchwały.
Dlatego, niniejsze zgromadzenie posiada kworum.
W załączeniu Protokół Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Pursuant to the printout from the central database of the registration department of the Tartu County Court dated 4 December 2020, and in accordance with the Statute of INVESTMENT FRIENDS SE _hereinafter referred to as the “Company”_, the Company is an undertaking with passive legal capacity, which was filed with the registration department of the Tartu County Court on 30 November 2018 under the registry code 14617862, seat Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia, with the share capital of 3,240,000 euros, which is divided into 9 000 000 non par value shares
The circle of shareholders entitled to participate at the annual general meeting has been determined as at 27 November 2020 at the end of the working day of the Nasdaq CSD Estonian Settlement System _the date of fixing the list_. According to the share ledger of the Company as at 23:59 of 27 November 2020, which is kept by NASDAQ CSD SE _Latvian registry code 40003242879_, the Company has 2 shareholders who hold altogether 9 000 000 non par value shares / votes:

1.Polish register of securities _Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. _Polish registry code PL-0000081582, hereinafter the “KDPW”__, which holds 7 017 299 non par value shares/votes on its nominee account for and on behalf of the actual shareholders of the Company.
2.Patro Invest OÜ, Estonian registry code 14381342, which holds 1 892 701 non par value shares/votes.

Pursuant to section 4.5 of the Company’s Statute the general meeting has a quorum if more than one half of the votes represented by the shares are represented at the general meeting, unless a requirement for a higher quorum is prescribed by applicable legal acts. As the general meeting was a new general meeting within the meaning of § 297 _2_ of the Commercial Code and section 4.5.1 of the Company’s Statute, which was convened without changing the agenda of the meeting held on 04.12.2020 _which did not have a quorum pursuant to section 4.5 of the Company’s Statute_, then the general meeting of 04.12.2020 is competent to adopt resolutions regardless of the votes represented at the meeting.
The holding of the general meeting of the Company is subject to § 296 of the Commercial Code, which stipulates that if the requirements of law or of the articles of association for calling a general meeting are violated, the general meeting shall not have the right to adopt resolutions except if all the shareholders participate in or all the shareholders are represented at the general meeting. Resolutions made at such meeting are void unless the shareholders, with respect to whom the procedure for calling the meeting was violated approve of the resolutions.
Therefore, the meeting has a quorum.
Attached are the Minutes of the General Meeting of Shareholders.

Załączniki:

Podstawa prawna

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu