25 listopada 2020, 17:24|Raporty okresowe|

Raport kwartalny Q 1/2020

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. EURO
Trzy miesiące
zakończone
30 września 2020 r.
Trzy miesiące
zakończone
30 września 2019 r.
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i
materiałów
23 113
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 18 109
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 18 32
Przepływy środków pieniężnych netto
z działalności operacyjnej
15 -16
Przepływy środków pieniężnych netto
z działalności inwestycyjnej
0 0
Przepływy środków pieniężnych netto
z działalności finansowej
0 0
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich
ekwiwalentów
21 6
Aktywa razem 2578 2573
Zobowiązania krótkoterminowe 51 49
Kapitał zakładowy 3240 3240
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 9000000 9000000
Wartość księgowa na jedną akcję ( EURO) 0,28 0,28

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu