16 czerwca 2020, 19:31|Raporty okresowe|

Raport kwartalny SA-Q 5/2019

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. EUR
5 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2020-03-31 4 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-31 do 2018-12-31
I. Przychód ze sprzedaży 172 181
II. Zysk z działalności operacyjnej 261 35
III. Zysk brutto 262 9
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -56 149
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 49 -24
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0
VII. Zmiana stanu środków pieniężnych -7 132
VIII. Aktywa razem 2 552 2 496
IX. Zobowiązania długoterminowe 0 0
X. Kapitał zakładowy 3 240 3 240
XI. Średnia rozwodniona liczba akcji 9 000 000 9 000
XII. Wartość księgowa na jedna akcję _EUR_ 0 0

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu