8 stycznia 2020, 16:41|Raporty bieżące|

Raport bieżący nr 1/2020

Zarząd Spółki Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14617862 niniejszym informuje, iż w dniu 8.01.2020 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
Na Walnym Zgromadzeniu obecny był jeden akcjonariusz – spółka Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14381342 reprezentowany przez Członka Zarządu Pana Damiana Patrowicz _osobisty kod identyfikacyjny: 39008050063_, posiadający 3 077 250 akcji stanowiących 34,19% głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmował uchwały w sprawach:
1.Wybór Przewodniczącego obrad oraz Protokolanta.
Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został wybrany Pan Damian Patrowicz, natomiast Sekretarzem została wybrana Pani Agnieszka Gujgo
Wyniki głosowań:
Liczba wszystkich akcji: 9 000 000
Ogólna liczba głosów na zgromadzeniu: 3 077 250
Za: 3 077 250 głosów tj. 100% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Przeciw: 0 głosów tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Wstrzymało się: 0 głosów tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Nie głosowało: 0 głosów tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Uchwała została podjęta.
2.Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2018 to jest za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki Investment Friends SE za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. na które składają się:

– Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2 496 tys. euro _dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy euro_;

– Jednostkowy rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący zysk netto w wysokości 8 tys. euro _osiem tysięcy euro_,

– Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę66 tys. euro _sześćdziesiąt sześć tysięcy euro_,

– Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2018r do 31.12.2018r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 132 tys. euro _sto trzydzieści dwa tysiące euro_;

– raport z ładu korporacyjnego;
– sprawozdanie zarządu;
– raport audytora.
Wyniki głosowań:
Liczba wszystkich akcji: 9 000 000
Ogólna liczba głosów na zgromadzeniu: 3 077 250
Za: 3 077 250 głosów tj. 100% głosów reprezentowanych na walnym zgromadzeniu
Przeciw: 0 głosów tj. 0% głosów reprezentowanych na walnym zgromadzeniu
Wstrzymało się: 0 głosów tj. 0% głosów reprezentowanych na walnym zgromadzeniu
Nie głosowało: 0 głosów tj. 0% głosów reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.
Uchwała została podjęta
3.Przeznaczenie zysku netto za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że zysk netto spółki za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. w wysokości 8 tys. euro _osiem tysięcy euro_ zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy.
Wyniki głosowania:
Liczba wszystkich akcji: 9 000 000
Ogólna liczba głosów na zgromadzeniu: 3 077 250
Za: 3 077 250 głosów tj. 100% głosów reprezentowanych na walnym zgromadzeniu
Przeciw: 0 głosów tj. 0% głosów reprezentowanych na walnym zgromadzeniu
Wstrzymało się: 0 głosów tj. 0% głosów reprezentowanych na walnym zgromadzeniu
Nie głosowano: 0 głosów tj. 0% głosów reprezentowanych na walnym zgromadzeniu
Uchwała została podjęta.
4.Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2018 oraz pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki zatwierdzające sprawozdanie finansowe za 2018 rok przygotowane przez Zarząd Spółki.
Wyniki głosowania:
Liczba wszystkich akcji: 9 000 000
Ogólna liczba głosów na zgromadzeniu: 3 077 250

Za: 3 077 250 głosów tj. 100% głosów reprezentowanych na walnym zgromadzeniu
Przeciw: 0 głosów tj. 0% głosów reprezentowanych na walnym
Wstrzymało się: 0 głosów tj. 0% głosów reprezentowanych na walnym zgromadzeniu
Nie głosowano: 0 głosów tj. 0% głosów reprezentowanych na walnym zgromadzeniu
Uchwała została podjęta.
W załączeniu do niniejszego raport bieżącego, Zarząd spółki Investment Friends SE przekazuje pełną treść protokołu z odbytego w dniu 8.01.2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.The Management Board of Investment Friends SE headquartered in Tallinn, registry code: 14617862, hereby informs that on 8/01/2020 there was held the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company.
There was one Shareholder present at the Meeting – Patro Invest OÜ headquartered in Tallinn, registry code: 14381342 represented by Member of the Management Board Mr Damian Patrowicz _personal identification code: 39008050063_ holding 3 077 250 shares of the Company which represents 34,19% of votes at the General Meeting.
The agenda of the Ordinary General Meeting of Shareholders included the following resolutions:
1.Election of the Chair and the Recorder of the Meeting.
The Chair of the OGM was elected Damian Patrowicz and the Recorder was elected Agnieszka Gujgo.
Voting results:
Number of shares: 9 000 000
Total number of votes at the meeting: 3 077 250
In favour: 3 077 250 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
The resolution of the meeting was adopted.
2.Approval of the Company’s Financial Statement for 2018, i.e. for the period since 01/01/2018 to 31/12/2018.
The Ordinary General Meeting of Shareholders decided to approve the Financial Statement of Investment Friends SE for the period since 01/01/2018 until 31/12/2018 which consists of:
– Separate financial statement prepared as at 31/12/2018, with total assets and liabilities amounted to EUR 2 496 thousand _two million four hundred ninety-six thousand euros_;
– Separate profit and loss account for the financial year since 01/01/2018 to 31/12/2018 showing the net profit of EUR 8 thousand _eight thousand euros_;
– Separate statement of changes in equity for the financial year since 01/01/2018 to 31/12/2018 showing a decrease in equity of EURO 66 thousand _sixty six thousand euros_;
– Separate statement of cash flows for the financial year since 01/01/2018 to 31/12/2018 showing a decrease in cash by EURO 132 thousand _one hundred thirty-two thousand euros_;
– Corporate governance report;
– Report of Management Board;
– Auditor’s report.
Voting results:
Number of shares: 9 000 000
Total number of votes at the meeting: 3 077 250
In favour: 3 077 250 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
The resolution of the meeting was adopted.
3.Allocation of the net profit for the period since 01/01/2018 to 31/12/2018 to supplementary capital.Establish that the company’s net profit for the period since 01/01/2018 to 31/12/2018 in the amount of EURO 8 thousand eight thousand euros_ will be allocated to supplementary capital.

Voting results:
Number of shares: 9 000 000
Total number of votes at the meeting: 3 077 250
In favour: 3 077 250 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
The resolution of the meeting was adopted.
4.Approval of the Company’s Supervisory Board Report for 2018
The Ordinary General Meeting approves the Company’s Supervisory Board Report on its operations in 2018 and the Company’s Supervisory Board’s written report approving the financial statements for 2018 prepared by the Company’s Management Board.
Voting results:
Number of shares: 9 00 000
Total number of votes at the meeting: 3 077 250
In favour: 3 077 250 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
The resolution of the meeting was adopted.
The Management Board of Investment Friends SE publishes the full text of the protocol of the Ordinary General Meeting of Shareholders held on 8/01/2020 as an attachment to this report.

Załączniki:

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu