16 listopada 2018, 17:24|Raporty bieżące|

Raport bieżący nr 46/2018

Zarząd INVESTMENT FRIENDS SE w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 16.11.2018r. do Spółki wpłynął wniosek uprawnionego akcjonariusza w trybie art. 401 § 4 k.s.h. zawierający projekty uchwał dotyczące spraw objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 listopada 2018 roku. Proponowane projekty uchwał dotyczą spraw objętych punktami 7 lit. a_ i b_ porządku obrad.
Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza stanowią załącznik do niniejszego raportu

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu