Walne Zgromadzenie

NWZA / ZWZA

Nadchodzące Walne Zgromadzenia


Brak zaplanowanych Walnych Zgromadzeń

Archiwalne Walne Zgromadzenia

NWZA 08.07.2019 r.

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS SE. (Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS SE)

Raport bieżący nr 31/2019

Zarząd INVESTMENT FRIENDS SE _kod rejestru: 14617862_ z siedzibą w Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8.07.2019 r. _poniedziałek_ na godzinę 10:00 _początek rejestracji godz. 09:30_, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 1876The Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS SE _corporate ID code:14617862_, registered address: Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 Tallinn, the Republic of Estonia, is convened by the Management Board of the Company. The date of the Meeting is 8 July 2019, Monday; time – 10:00 _registration starts at 09:30_. The Extraordinary General Meeting of Shareholders will take place in Płock, on Padlewskiego Street 18C, 09-402.

The full text of the announcement on convening the Extraordinary General Meeting is attached to this report.

Legal basis: Securities Market Act § 1876

Załączniki:


Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki INVESTMENT FRIENDS SE z dnia 08.07.2019r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS SE of 08/07/2019.)

Raport bieżący nr 39/2019

Zarząd Spółki INVESTMENT FRIENDS SE z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14617862, niniejszym informuje, iż w dniu 08.07.2019 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Na Walnym Zgromadzeniu obecny był jeden akcjonariusz – spółka Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14381342 reprezentowany przez Członka Zarządu Pana Damiana Patrowicz _osobisty kod identyfikacyjny: 39008050063_, posiadający 3.077.250 akcji stanowiących 34,19% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmował uchwały w sprawach:

1. Wybór Przewodniczącego obrad oraz Protokolanta. Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy została wybrana Pani Agnieszka Gujgo, natomiast Sekretarzem został wybrany Pan Damian Patrowicz.
Za uchwałą oddano: 3.077.250 głosów, tj. 100% głosów reprezentowanych na NWZ
Przeciwko uchwale oddano: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ
Wstrzymało się: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ
Nie głosowało: 0 głosów, tj. 0 % głosów reprezentowanych na NWZ.
Uchwała została podjęta.

2. Zatwierdzenie firmy audytorskiej wybranej do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych spółki za lata 2018, 2019 oraz oceny rocznych raportów spółki za lata 2018, 2019. Postanowiono, aby wybrać firmę Hansa Audit osaühing z siedzibą w Pärnu mnt. 377, 10919, Tallinn, numer rejestrowy firmy 10616667, jako firmę audytorską, która przeprowadzi badanie sprawozdań finansowych Spółki za rok 2018 oraz 2019, a także dokona oceny sprawozdań rocznych za rok 2018 oraz 2019. Wynagrodzenie dla audytora będzie płatne zgodnie z umową zawartą pomiędzy INVESTMENT FRIENDS SE i Hansa Audit osaühing na warunkach rynkowych.
Za uchwałą oddano: 3.077.250 głosów, tj. 100% głosów reprezentowanych na NWZ
Przeciwko uchwale oddano: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ
Wstrzymało się: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ
Nie głosowało: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ
Uchwała została podjęta.

3. Ustalenie ostatniego dnia okresu sprawozdawczego rozpoczętego w dniu 1 stycznia 2018 roku, za który spółka sporządzi sprawozdanie finansowe.
Rok obrotowy rozpoczęty 1 stycznia 2018 roku zakończy się 31 grudnia 2018 roku.
Rok obrotowy rozpoczęty 1 stycznia 2019 roku zakończy się 30 czerwca 2020 roku.
Za uchwałą oddano: 3.077.250 głosów, tj. 100% głosów reprezentowanych na NWZ
Przeciwko uchwale oddano: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ
Wstrzymało się: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ
Nie głosowało: 0 głosów, tj. 0 % głosów reprezentowanych na NWZ.
Uchwała została podjęta.

4. Ustalenie standardu sprawozdawczości finansowej, w którym spółka będzie sporządzać sprawozdania finansowe. Sprawozdania finansowe będą sporządzane w myśl Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej _MSSF_.
Za uchwałą oddano: 3.077.250 głosów, tj. 100% głosów reprezentowanych na NWZ
Przeciwko uchwale oddano: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ
Wstrzymało się: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ
Nie głosowało: 0 głosów, tj. 0 % głosów reprezentowanych na NWZ.
Uchwała została podjęta.
W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Zarząd spółki INVESTMENT FRIENDS SE przekazuje pełną treść protokołu z odbytego w dniu 08.07.2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

The Management Board of INVESTMENT FRIENDS SE headquartered in Tallinn, registry code: 14617862, hereby informs that on 08/07/2019 there was held the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company.
There was one Shareholder present at the Meeting – Patro Invest OÜ headquartered in Tallinn, registry code: 14381342 represented by Member of the Management Board Mr Damian Patrowicz _personal identification code: 39008050063_ holding 3.077.250 shares of the Company which represents 34,19% of votes at the General Meeting.

The agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders includes the following resolutions:

1. Election of the Chair and the Recorder of the Meeting.
The Chair of the EGM was elected Agnieszka Gujgo and the Recorder was elected Damian Patrowicz.
In favour: 3.077.250 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
The resolution was adopted.

2. Approval of the audit firm for the performance of the audit of the Company’s financial statements for the year 2018, 2019 and for the evaluation of the Company’s annual reports for the year 2018, 2019.
Decided to choose Hansa Audit osaühing based in Pärnu mnt. 377, 10919, Tallinn, company code 10616667, as an auditing company that will audit the Company’s financial statements for 2018 and 2019 and will evaluate the Company’s annual financial statements for 2018 and 2019. The remuneration for the auditor will be paid in accordance with the contract concluded between INVESTMENT FRIENDS SE and Hansa Audit osaühing on market terms.
In favour: 3.077.250 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting.
The resolution was adopted.

3. Determining the last day of the reporting period started on January 1, 2018 for which the company will prepare financial statements.
The financial year started on January 1, 2018 will end on December 31, 2018.
The financial year started on January 1, 2019 will end on June 30, 2020.
In favour: 3.077.250 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting.
The resolution was adopted.

4. Determining a financial reporting standard in which the Company will prepare financial statements. Financial statements will be prepared in accordance with International Financial Reporting Standards _IFRS_.
In favour: 3.077.250 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting.
The resolution was adopted.
The Management Board of INVESTMENT FRIENDS SE publishes the full text of the protocol of Extraordinary General Meeting of Shareholders held on 08/07/2019 as an attachment to this report.

Załączniki:

NWZA 07.06.2019 r.
Raport bieżący nr 23/2019

Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 1876 Zarząd INVESTMENT FRIENDS SE _kod rejestru: 14617862_ z siedzibą w Narva mnt 5, 10117 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7.06.2019 r. _piątek_ na godzinę 10:00 _początek rejestracji godz. 09:30_, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 1876The Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS SE _corporate ID code:14617862_, registered address: Narva mnt 5, Tallinn, Harju county, 10117, the Republic of Estonia, is convened by the Management Board of the Company. The date of the Meeting is 7 June 2019, Friday; time – 10:00 _registration starts at 09:30_. The Extraordinary General Meeting of Shareholders will take place in Płock, on Padlewskiego Street 18C, 09-402.

The full text of the announcement on convening the Extraordinary General Meeting is attached to this report.

Legal basis: Securities Market Act § 1876

Załączniki:


Informacja dotycząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki INVESTMENT FRIENDS SE, które odbyło się w dniu 07.06.2019r.( Information regarding the Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS SE hold on 7 June 2019)

Raport bieżący nr 30/2019

Dnia 7 czerwca 2019 roku r. o godzinie 10:00 w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, Polska, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INVESTMENT FRIENDS SE, estoński kod rejestrowy 14617862, z siedzibą przy Tornimäe tn 5, NHarju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, 10145, Estonia.

Obecny był tylko jeden Akcjonariusz Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinie, posiadający 3.077.250 akcji, stanowiących 34,19% udziału w kapitale zakładowym, w związku z powyższym nie można było podjąć uchwał objętych porządkiem obrad, ponieważ minimalne kworum wynosi 50% kapitału zakładowego. W związku z tym w najbliższym czasie Zarząd zwoła kolejne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które będzie mogło się odbyć niezależnie od ilości akcji na nim reprezentowanych.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS SE registered in the Estonian Commercial Register under number: 14617862, headquartered at Tornimäe tn 5, NHarju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, 10145, Estonia was held on 7/06/2019 at 10:00 in Płock on Padlewskiego Street 18C, 09-402, Płock.

There was only one Shareholder Patro Invest OÜ headquartered in Tallinn, holding 3.077.250 shares, representing 34.19% of the share capital of INVESTMENT FRIENDS SE therefore the resolutions included in the agenda could not be adopted because the minimum quorum amounts to 50% of the share capital. Therefore, in the near future, the Management Board will convene another General Meeting of Shareholders, which will be held regardless of the number of shares represented on it.

NWZA 09.05.2019 r. (Przerwa w obradach do 17 maja 2019r. godz. 10.00)
Raport bieżący nr 13/2019

Zarząd INVESTMENT FRIENDS SE _kod rejestru: 14617862_ z siedzibą w Narva mnt 5, 10117 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 09.05.2019 r. _czwartek_ na godzinę 12:00 _początek rejestracji godz. 11:30_, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS SE _corporate ID code:14617862_, registered address: Narva mnt 5, Tallinn, Harju county, 10117, the Republic of Estonia, is convened by the Management Board of the Company. The date of the Meeting is 9 May 2019, Thursday; time – 12:00 _registration starts at 11:30_. The Extraordinary General Meeting of Shareholders will take place in Płock, on Padlewskiego Street 18C, 09-402.

The full text of the announcement on convening the Extraordinary General Meeting is attached to this report.Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 1876

Załączniki:


Uzupełnienie na żądanie akcjonariusza projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 09 maja 2019 roku. (Supplementing draft resolutions at the request of a shareholder to the Extraordinary General Meeting convened on 09/05/2019).

Raport bieżący nr 15/2019

Podstawa prawna: § 293 Estoński Kodeks Handlowy
W związku z otrzymaniem w dniu 19 kwietnia 2019 roku żądania akcjonariusza PATRO INVEST OÜ, złożonego na podstawie przepisu § 293 punkt _2_ Estońskiego Kodeksu Handlowego, wraz z projektem stosownej uchwały, Zarząd INVESTMENT FRIENDS SE _”Spółka”_ informuje, że uwzględnił przedmiotowe żądanie akcjonariusza w ten sposób, że uzupełnił projekty uchwał przygotowanych na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na dzień 09 maja 2019 roku, o projekty uchwał w sprawie dodania punktu dotyczącego zmiany roku obrotowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje zaktualizowane _uzupełnione_ _1_ treść informacji o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, _2_ projekty uchwał oraz _3_ uchwałę Rady Nadzorczej.

Legal basis: § 293 _2_ of Commercial Code
Following receipt of the request of a shareholder PATRO INVEST OÜ on 19/04/2019 filed under the provision of § 293 item _2_ of the Estonian Commercial Code, together with the draft of a relevant resolution, the Management Board of INVESTMENT FRIENDS SE _the „Company”_ informs that it took into account the shareholder’s demand in that the way that it supplemented draft resolutions prepared for the Extraordinary General Meeting of the Company, convened for 09/05/2019, for draft resolutions regarding the addition of a point regarding the change in the financial year of the Company and the amendment to the Articles of Association. Attached, the Management Board of the Company provides updated _supplemented_ _1_ content of information on convening the Extraordinary General Meeting, _2_ draft resolutions and _3_ resolution of the Supervisory Board.

Załączniki:


Przerwa w obradach NWZA z dnia 9.05.2019 (Break announcement in the session of Extraordinary General Meeting of Shareholders of 9/05/2019)

Raport bieżący nr 20/2019

Zarząd INVESTMENT FRIENDS SE z siedzibą w Tallinnie niniejszym informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 9.05.2019r. podjęło uchwałę o ogłoszeniu przerwy w obradach. Inne uchwały w dniu 9.05.2019r nie zostały podjęte. Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną wznowione w dniu 17 maja 2019r. o godzinie 10.00.

The Management Board of INVESTMENT FRIENDS SE based in Tallinn hereby informs that the Extraordinary General Meeting convened on 9/05/2019 adopted a resolution to announce a break in the session. Other resolutions on 9/05/2019 were not adopted. The deliberations of the Extraordinary General Meeting will be resumed on 17/05/2019 at 10.00.


Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Inwestment Friends SE z dnia 17.05.2019 r. kontynuowanego po przerwie ogłoszonej w dniu 09.05.2019 r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Investment Friends SE of 17/05/2019 continued after a break that was announced on 09/05/2019.)

Raport bieżący nr 24/2019

Zarząd Spółki Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie 10117 Narva mnt 5, kod rejestru: 14617862, niniejszym informuje, iż w dniu 17.05.2019 r. kontynuowane było po przerwie ogłoszonej w dniu 09.05.2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Na Walnym Zgromadzeniu obecny był jeden akcjonariusz – spółka Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14381342 reprezentowany przez Członka Zarządu Pana Damiana Patrowicz _osobisty kod identyfikacyjny: 39008050063_, posiadający 3 077 250 akcji stanowiących 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmował uchwały w sprawach:

1.Wybór Przewodniczącego obrad oraz Protokolanta.

Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy została wybrana Pani Agnieszka Gujgo, natomiast Sekretarzem został wybrany Pan Damian Patrowicz.

Za uchwałą oddano: 3 077 250 głosów, tj. 100% głosów reprezentowanych na NWZ Przeciwko uchwale oddano: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ Wstrzymało się: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ Nie głosowało: 0 głosów, tj. 0 % głosów reprezentowanych na NWZ Uchwała została podjęta.

2. Zatwierdzenie firmy audytorskiej wybranej do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych spółki za lata 2018, 2019 oraz oceny rocznych raportów spółki za lata 2018, 2019. W związku z faktem, iż nie przedstawiono żadnej kandydatury firmy audytorskiej, Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował, że ten punkt obrad będzie miał charakter informacyjny i nie będzie poddany pod głosowanie.

Za uchwałą oddano: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ Przeciwko uchwale oddano: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ Wstrzymało się: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ Nie głosowało: 3 077 250 głosów, tj. 100 % głosów reprezentowanych na NWZ Uchwała nie została podjęta.

3. Zmiana roku obrotowego oraz związana z tym zmiana statutu Spółki. Przewodniczący NWZ objaśnił cel zmiany roku obrotowego, którym jest wydłużenie roku obrotowego 2018 o sześć miesięcy oraz związane z tym zmiany Statutu Spółki. W związku z powyższym, zaproponowano zmianę statutu w punkcie 7.1 poprzez zatwierdzenie jego nowego brzmienia: „7.1. Rok obrotowy spółki rozpoczyna się w dniu 1 lipca, a kończy się w dniu 30 czerwca”,oraz zatwierdzenie nowego jednolitego tekstu statutu z wskazaną zmianą. Za uchwałą oddano: 3 077 250 głosów, tj. 100% głosów reprezentowanych na NWZ Przeciwko uchwale oddano: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ Wstrzymało się: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ Nie głosowało: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ Uchwała została podjęta. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Zarząd spółki Investment Friends SE przekazuje pełną treść protokołu z kontynuowanego po przerwie ogłoszonej w dniu 09.05.2019 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które się odbyło w dniu 17.05.2019 r.

The Management Board of Investment Friends SE headquartered in Tallinn 10117 Narva mnt 5, registry code: 14617862, hereby informs that on 17/05/2019 there was continued, after the break announced on 09/05/2019, the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company. There was one Shareholder present at the Meeting – Patro Invest OÜ headquartered in Tallinn, registry code: 14381342 represented by Member of the Management Board Mr Damian Patrowicz _personal identification code: 39008050063_ holding 3 077 250 shares of the Company which represents 100% of votes at the General Meeting.

The agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders included the following resolutions:

1.Election of the Chair and the Recorder of the Meeting.

The Chair of the EGM was elected Agnieszka Gujgo and the Recorder was elected Damian Patrowicz.

In favour: 3 077 250 votes, i.e. 100% of the votes represented at the EGM Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the EGM Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the EGM Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the EGM The resolution was adopted.

2.Approval of the audit firm for the performance of the audit of the Company’s financial statements for the year 2018, 2019 and for the evaluation of the Company’s annual reports for the year 2018, 2019. Since no audit firm candidates were presented to the extraordinary general meeting, the Chair of the meeting proposed to consider this agenda item as informative one and not to carry out voting.

In favour: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the EGM Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the EGM Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the EGM Not voted: 3 077 250 votes, i.e. 100% of the votes represented at the EGM The resolution was not adopted.

3. Adoption of a resolution regarding the change in the financial year and related changes in the Company Statute. The Chair of the meeting explained that purpose of the change in the financial year and related changes in the Company Statute is the extension of the 2018 financial year for six months. In connection with that the Chair of the meeting proposed to amend section 7.1 of the Company’s Statute and to approve it in the new wording as follows: „7.1. The Company’s financial year is 01.07. – 30.06.“; and approve the new redaction of the Company’s Statute with the above mentioned amendment. In favour: 3 077 250 votes, i.e. 100% of the votes represented at the EGM Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the EGM Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the EGM Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the EGM The resolution was adopted. As an attachment to this current report, the Management Board of Investment Friends SE publishes the full text of the protocol of the continued after the break announced on 09/05/2019, Extraordinary General Meeting of Shareholders that was held on 17/05/2019.

Załączniki:

NWZA 13.05.2019 r. (Informacja o nieodbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia)
Raport bieżący nr 14/2019

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS SE (Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS SE)

Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 1876

Zarząd INVESTMENT FRIENDS SE _kod rejestru: 14617862_ z siedzibą w Narva mnt 5, 10117 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13.05.2019 r. _poniedziałek_ na godzinę 10:00 _początek rejestracji godz. 09:30_, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.Legal basis: Securities Market Act § 1876The Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS SE _corporate ID code:14617862_, registered address: Narva mnt 5, Tallinn, Harju county, 10117, the Republic of Estonia, is convened by the Management Board of the Company. The date of the Meeting is 13 May 2019, Monday; time – 10:00 _registration starts at 09:30_. The Extraordinary General Meeting of Shareholders will take place in Płock, on Padlewskiego Street 18C, 09-402.

The full text of the announcement on convening the Extraordinary General Meeting is attached to this report.

Załączniki:


Informacja o nieodbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. (nformation regarding Extraordinary General Meeting of Shareholders that was not held).

Raport bieżący nr 22/2019

Zarząd Spółki INVESTMENT FRIENDS SE _kod rejestru: 14617862_ z siedzibą w Narva mnt 5, 10117 Tallinn w Estonii informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zaplanowane na dzień 13 maja 2019 r. nie odbyło z się z uwagi na brak zarejestrowanych Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

The Management Board of INVESTMENT FRIENDS SE _registry code: 14617862_ headquartered in Narva mnt 5, 10117 Tallinn, Estonia informs that Extraordinary General Meeting of Shareholders convened on 13 May 2019 was not held because of the fact that there was no registered Shareholders who have been entitled to participarte in the Extraordinary General Meeting.

NWZA 05.04.2019 r.
Raport bieżący nr 6/2019

Zarząd INVESTMENT FRIENDS SE _kod rejestru: 14617862_ z siedzibą w Narva mnt 5, 10117 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5.04.2019 r. _piątek_ na godzinę 12:00 _początek rejestracji godz. 11:30_, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of RESBUD SE _corporate ID code:14617862_, registered address: Narva mnt 5, Tallinn, Harju county, 10117, the Republic of Estonia, is convened by the Management Board of the Company. The date of the Meeting is 5 April 2019, Friday; time – 12:00 _registration starts at 11:30_. The Extraordinary General Meeting of Shareholders will take place in Płock, on Padlewskiego Street 18C, 09-402.

The full text of the announcement on convening the Extraordinary General Meeting is attached to this report.

Załączniki:


Informacja dotycząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Investment Friends SE, które odbyło się w dniu 05.04.2019 roku. (Information regarding Extraordinary General Meeting of Shareholders of Investment Friends SE held on 5 April 2019.)

Raport bieżący nr 11/2019

Dnia 05.04.2019 roku r. o godzinie 12:00 w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, Polska, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Investment Friends SE, estoński kod rejestrowy 14617862, z siedzibą przy Narva mnt 5, 10117 Tallin, Estonia. Obecny był tylko jeden Akcjonariusz Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinie, posiadający 3 077 250 akcji, stanowiących 34,19 % udziału w kapitale zakładowym, w związku z powyższym nie można było podjąć uchwał objętych porządkiem obrad, ponieważ minimalne kworum wynosi 50% kapitału zakładowego. W związku z tym, w najbliższym czasie Zarząd zwoła kolejne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które będzie mogło podjąć uchwały niezależnie od ilości akcji na nim reprezentowanych.

On 5 April 2019 at 12:00 in Płock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock was held the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Investment Friends SE headquartered in Narva mnt 5, 10117 Tallinn, Estonia, registry code: 14617862. There was only one Shareholder present – Patro Invest OÜ headquartered in Tallinn who holds 3 077 250 shares, representing 34,19% of the share capital. Therefore, it was impossible to adopt resolutions included in the agenda of the Meeting because the minimum quorum is 50% of the share capital. With regard to this, the Management Board will convene another General Meeting in the near future, which will be able to adopt resolutions regardless to the number of shares represented at the Meeting.

NWZA 19.11.2018 r.
Raport bieżący nr 45/2018

Zarząd INVESTMENT FRIENDS SE w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 19.11.2018 r. na godzinę 14:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:


Wniosek akcjonariusza zawierający projekty uchwał dotyczące spraw objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 listopada 2018 roku.

Raport bieżący nr 46/2018

Załączniki:


Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 19.11.2018r. Ogłoszenie przerwy w obradach.

Raport bieżący nr 47/2018

Załączniki:


Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy kontynuowanego po przerwie w dniu 27.11.2018r. Ogłoszenie przerwy w obradach.

Raport bieżący nr 50/2018

Zarząd Investment Friends SE z siedzibą w Płocku, niniejszym w załączniku raportu przekazuje do publicznej wiadomości treść Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się po ogłoszonej przerwie w dniu 27.11.2018r. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło Uchwałę w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Zgromadzenia do dnia 03.12.2018r. do godziny 15:30.

Załączniki:


Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy kontynuowanego po przerwie w dniu 03.12.2018r.

Raport bieżący nr 53/2018

Zarząd Investment Friends SE z siedzibą w Płocku, niniejszym w załączniku przekazuje do publicznej wiadomości treść Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które kontynuowało obrady po ogłoszonej przerwie w dniu 03.12.2018r.

Załączniki:

ZWZA 30.05.2018 r. -

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.05.2018 r.:
Raport bieżący nr 24/2018

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.05.2018 r.:
Raport bieżący nr 31/2018

Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się po przerwie w dniu 29.06.2018 r.:
Raport bieżący nr 39/2018

Załączniki:

NWZA 03.01.2018 r.
Raport bieżący nr 71/2017

Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 03.01.2018 r. na godzinę 14:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pobierz pliki:

Ogłoszenie i projekty uchwał Formularz pełnomocnictwa Statut Investment Friends S.A. Statut Spółki Europejskiej Opinia RN Uchwały podjęte
NWZA 12.07.2017 r.
Raport bieżący nr 39/2017

Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 12.07.2017 r. na godzinę 12.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18c. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pobierz pliki:

Ogłoszenie Projekty uchwał Formularz pełnomocnictwa Uchwały podjęte na NWZA w dniu 12.07.2017r.
ZWZA 27.04.2017 r.

Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 27.04.2017 r. na godzinę 14.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18c.

Pobierz pliki:

Ogłoszenie Projekty uchwał Formularz pełnomocnictwa Opinia R.N. w sprawie projektów uchwał Sprawozdanie R.N. z jej działalności w roku 2016 Sprawozdanie R.N. z oceny Spr. Finansowego i Spr. Zarządu Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Investment Friends S.A. w dniu 27.04.2017 roku. Raport bieżący nr 26/2017

Pobierz pliki:

Uchwały podjęte
ZWZA 29.04.2016r.

Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 29.04.2016 r. na godzinę 12:15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18c.

Pobierz pliki:

Protokół Ogłoszenie Projekty uchwał Formularz pełnomocnictwa Opinia R.N. w sprawie projektów uchwał Sprawozdanie R.N. z jej działalności w roku 2015 Sprawozdanie R.N. z oceny Spr. Finansowego i Spr. Zarządu Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów
NWZA 01.12.2015r.

Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 21.12.2015 roku.

Protokół NWZA 21.12.2015 r.

Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 1 grudnia 2015 roku podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 21 grudnia 2015 roku do godziny 13:00.

Treść uchwał podjętych w dniu 01.12.2015 r.

Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku zawiadamia, że w dniu 04.11.2015r. do spółki wpłynęło pismo akcjonariusza spółki DAMF Invest S.A. w Płocku zawierające informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie art. 399 § 3 k.s.h. na dzień 01.12.2015r. na godzinę 13:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku (09-402) przy ul. Padlewskiego 18C.

Pobierz pliki:

Ogłoszenie Projekty uchwał Formularz pełnomocnictwa
ZWZA 29.06.2015 r.

Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 29.06.2015 r. na godzinę 10.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18c.

Pobierz pliki:

Protokół z WZA Ogłoszenie Projekty uchwał Formularz pełnomocnictwa
NWZA 02.12.2014 r.

Pobierz pliki:

Protokół z NWZA Ogłoszenie Projekty uchwał Formularz pełnomocnictwa
NWZA 29.10.2014 r.

Pobierz pliki:

Protoków z NWZA Ogłoszenie Projekty uchwał Formularz pełnomocnictwa
NWZA 30.07.2014 r.

Pobierz pliki:

Podjęte uchwały Ogłoszenie Projekty uchwał Formularz pełnomocnictwa
ZWZA 09.06.2014r.

Pobierz pliki:

Projekty uchwał
NWZA 23.04.2014r.

Pobierz pliki:

Projekty uchwał Powzięte uchwały
NWZA 14.01.2014r.

Pobierz pliki:

Projekty uchwał

Relacje inwestorskie

Zawartość serwisu