Plan Przeniesienia statutowej siedziby Spółki

19 marca 2018 | Plan Przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Republiki Estonii, Sprawozdanie Zarządu

Zarząd INVESTMENT FRIENDS SE w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2018 z dnia 16.03.2018r. niniejszym publikuje Plan Przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Republiki Estonii. Szczegółowe informacje na temat procedury przeniesienia statutowej siedziby Spółki zawarte zostały w Planie Przeniesienia, który zawiera informacje o konsekwencjach zmiany siedziby Spółki dla akcjonariuszy i wierzycieli Spółki, orientacyjny harmonogram oraz proponowane brzmienie Statutu Spółki dostosowane do prawa istniejącego w Republice Estonii . Ponadto w załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przedstawia Sprawozdanie Zarządu wyjaśniające i uzasadniające aspekty prawne i ekonomiczne przeniesienia oraz wyjaśniające konsekwencje przeniesienia dla akcjonariuszy i wierzycieli o którym mowa w art. 8 ust. 3 Rozporządzenia Rady _WE_ NR 2157/2001 w sprawie Statutu Spółki Europejskiej _SE_ z dnia 8 października 2001r. _Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1_. Zarząd Emitenta informuje, że procedura zmiany siedziby Spółki nie wpłynie na notowanie akcji Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Załączniki:

- Plan Przeniesienia Siedziby
- Sprawozdanie Zarządu Przeniesienie Siedziby
- Raport bieżący nr 12/2018


16 marca 2018 | Wniosek akcjonariusza o zwołanie Walnego Zgromadzenia, Zamiar przeniesienia Siedziby Spółki

Zarząd INVESTMENT FRIENDS SE w Płocku informuje, że w dniu 16.03.2018r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza spółki PATRO INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku złożony na podstawie art. 55 Rozporządzenie Rady _WE_ nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej _SE__Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1_ w zw. z art. 400 § 1 k.s.h. zawierający żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz postawienie w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia następujących punktów porządku obrad:

– Powzięcie uchwały o przeniesieniu statutowej siedziby Spółki do Estonii, o dostosowaniu do estońskiego prawa, udzielenia upoważnień Zarządowi Spółki,
– Powzięcie uchwały o zmianie Statutu Spółki,

Akcjonariusz w treści wniosku z dnia 16 marca 2018r. zawarł uzasadnienie wniosku oraz przekazał propozycję nowego brzmienia Statutu Spółki po przeniesieniu statutowej siedziby Spółki do Estonii. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Emitenta przekazuje otrzymany w dniu 16 marca 2018r. wniosek akcjonariusza wraz z uzasadnieniem oraz proponowaną treść Statutu Spółki, którego brzmienie ma być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia zwołanego w wykonaniu wniosku akcjonariusza.

Zarząd INVESTMENT FRIENDS SE informuje, że mając na uwadze wniosek Akcjonariusza podejmie niezbędne działania mające na celu przeprowadzenie czynności poprzedzających podjęcie uchwały w przedmiocie przeniesienia statutowej siedziby Spółki wynikających z treści art. 8 Rozporządzenia Rady _WE_ nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej _SE__Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1_ oraz innych właściwych przepisów prawa, a ponadto Zarząd informuje, że zamierza podjąć działania mające na celu zwołanie Walnego Zgromadzenia w którego porządku obrad znajdą się sprawy objęte wnioskiem akcjonariusza z dnia 16 marca 2018r.

Zarząd Emitenta będzie podawał wszelkie niezbędne informacje w zakresie realizacji procedury poprzedzającej powzięcie uchwał w przedmiocie przeniesienia Siedziby Spółki w drodze odrębnych raportów bieżących oraz na stronie internetowej Emitenta.

Załączniki:

- Proponowana treść Statutu Spółki
- Wniosek Akcjonariusza
- Raport bieżący nr 10/2018

Relacje inwestorskie

Zawartość serwisu